Organik Minerallerin Hayvanlarda Performans Üzerine Etkisi

Organik Minerallerin Hayvanlarda Performans Üzerine Etkisi

Organik iz minerallerin rasyonda kullanılması ile hayvanların performanslarında iyileşmelerin gözlemlendiği yapılan çalışmalarla desteklenmektedir. Performans artışının yanı sıra süt kompozisyonunu etkileyerek sütün kalitesi üzerine de etkileri vardır. Bazı çalışmalarda süt sığırlarının rasyonlarına katılan organik mineral katkısı ile somatik hücre sayısında azalmalar olduğu bildirilmektedir. Harris ve ark., (6) süt sığırlarında 90 gün süreyle inek başına 400 mg Bioplex çinko katkısını tam yemleme rasyonuna eklemiştir ve kontrol grubuna ise sadece tam yemleme yapılmış katkı yapılmamıştır. Çinko proteinate katkılı grupta ortalama somatik hücre sayısı (SHS) % 24 azalmıştır ve kontrol grubunda ise % 36 artmıştır. Somatik hücre sayısının denemenin sonunda katkılı gruplarda % 57 daha düşük olduğu belirlenmiştir. Boland ve ark. (4) süt sığırlarında üreme ve verim üzerine organik iz minerallerin etkisini araştırmışlardır. Gebe 49 Holştayn süt sığırı, kontrol veya katkılı grup (Bioplex katkılı 100 mg Cu, 300 mg Zn, 2 mg Se) olarak belirlenmiştir. Somatik hücre sayısında % 40 oranında önemli bir azalma gözlemlenmiştir. Sonuç olarak bioplex minerallerin süt sığırlarının üremesinde yararlı bir role sahip olduğu bulunmuştur. Ortalama süt verimleri katkılı gruplarda 1.08+0.7 kg/gün kontrol grubundan daha fazla bulunmuştur.

 

Organik iz minerallerin kullanılması ile ilgili somatik hücre sayısının azaldığını belirten 3 çalışmanın özeti çizelge 3’te verilmiştir.

Vücut kondüsyon skoru üzerine organik iz minerallerin etkisi incelediğinde Şekil 3 de görüldüğü gibi laktasyonun başlamasıyla birlikte negatif enerji dengesinden dolayı vücut kondüsyon skoru düşmektedir. Mineral katkısı ile laktasyon eğrisinin ilerleyen günlerinde yem alımının artması aynı zamanda yemle birlikte yeme eklenen minerallerin alımıyla vücut kondüsyon skoru da (VKS) artmaktadır.

Ancak, metal aminoasit şelatların kullanımıyla iz mineral kaynaklarından organik yapıdaki minerallerin inorganik yapıdaki minerallerin kullanılmasından vücut kondüsyon skorunu daha fazla arttırdığı bildirilmiştir.

 

Ashmead ve ark. yapmış oldukları çalışmada bakır, magnezyum, çinko ve manganezi amino asit şelatı (AAC) veya inorganik mineral (IOM) olarak sütte ve 3.laktasyon periyodundaki Holstein sığırların süt bileşenleri bakımından karşılaştırmışlardır. AAC grubu toplam süt verimi (kg) bir sonraki laktasyonda IOM grubuna göre daha fazla artmıştır.